Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Документи
Винаходи та корисні моделі

1. Що таке винахід (корисна модель)

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям та здійсненням права власності на винаходи (корисні моделі) в Україні, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі",  (далі — Закон України).

Винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології;

Секретний винахід (корисна модель) - винахід що містить інформацію, віднесену до державної таємниці;

Набуття права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) засвідчується патентом.

Патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки.

Строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки. Патент на корисну модель - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки.

Строк дії патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки.

Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років.

2. Якому винаходу (корисній моделі) надається правова охорона?

Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі та відповідає умовам патентоздатності.
Об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається може бути:

- продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);

- процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

3. Хто має право на одержання патенту?

Право на одержання патенту має винахідник та інші особи, які набули право на винахід (корисну модель) за договором чи законом.

4. Які права має власник патенту на винахід?

Патент надає його власнику:

- виключне право на використання винаходу (корисної моделі) за власним розсудом;

- право дозволяти використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійної угоди;

- виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу (корисної моделі), у тому числі забороняти таке використання.

Використання секретного винаходу (корисної моделі) власником патенту має здійснюватися з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю" та за погодженням з державним експертом.

Права, які випливають з патенту на винахід, є чинними з дати наступного дня після їх державної реєстрації.

5. Як отримати патент України на винахід (корисну модель)?

Особа, яка бажає одержати патент на винахід (корисну модель) і має на це право, може подати заявку на його видачу до Міністерства економічного розвитку і торгівлі (далі – Мінекономрозвитку), яке приймає, розглядає та проводить експертизу заявок.

Заявка подається до Мінекономрозвитку на адресу Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі – Укрпатент): вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна.

Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки, подання заявки визначаються Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 22 від 22.01.2001 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України за № 173/5364 від 27.02.2001 (далі – Правила).

За дорученням заявника заявку можна подати через представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншу довірену особу.

Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Заявка – сукупність документів, необхідних для видачі патенту.

Заявка на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).

Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі.

Заявка складається українською мовою й повинна містити:

заяву про видачу патенту на винахід (корисну модель);

опис винаходу (корисної моделі);

формулу винаходу (корисної моделі);

креслення (якщо на них є посилання в описі);

реферат.

За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом двох місяців після дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки та сплачено відповідний збір.

Строки та порядок сплати зборів за подання заявки, а також їх розміри зазначені в Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1716 від 23 грудня 2004 року (далі – Порядок).

6. Розгляд заявки

Порядок розгляду заявки на винахід (корисну модель) встановлений Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 15 березня 2002 року № 197 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України за № 364/6652 від 15.04.2002 (далі – Правила розгляду).

Патент України на винахід видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, під час якої встановлюється відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

Патент України на корисну модель видається за результатами формальної експертизи.

Державна реєстрація патенту на винахід (корисну модель) здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за його (її) видачу й збору за публікації про видачу патенту.

Одночасно з державною реєстрацією патенту на винахід Мінекономрозвитку публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність» визначені в установленому порядку відомості про видачу патенту.

Видача патенту проводиться в місячний строк після його державної реєстрації.

7. Як подати заявку на винахід (корисну модель) до іноземної держави?

Відповідно до частини першої статті 37 Закону України будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) до Мінекономрозвитку та ненадходження до цієї особи протягом трьох місяців від дати подання зазначеної заявки повідомлення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

Якщо протягом трьох місяців від дати надходження заявки до заявника не надійде повідомлення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, заявку на одержання патенту на винахід (корисну модель) може бути подано у відповідний орган іноземної держави.

Якщо заявник бажає подати заявку до іноземної держави раніше зазначеного строку, він може подати до Укрпатенту клопотання про надсилання повідомлення щодо можливості патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах раніше зазначеного в Законі строку. За подання клопотання сплачується збір у розмірі 100 грн (код збору – 14100).

Важливо звернути увагу на таке: якщо національний заявник подасть заявку на видачу патенту на винахід (корисну модель) до відомства іноземної держави з порушенням положень статті 37 Закону, патент України на той самий винахід (корисну модель) може бути визнано в судовому порядку недійсним. 

8. Як здійснити патентування винаходу (корисної моделі) за процедурою Договору про патентну кооперацію (РСТ)?

Процедура зарубіжного патентування згідно з РСТ умовно поділяється на два основні етапи – міжнародну фазу та національну фазу.

Міжнародна фаза розпочинається з подання міжнародної заявки до відомства-одержувача та включає в себе такі стадії:

– встановлення дати міжнародного подання та обробка заявки відомством-одержувачем;
– проведення Міжнародним пошуковим органом міжнародного пошуку, за результатами якого заявнику надсилаються звіт про міжнародний пошук та письмове повідомлення про патентоспроможність винаходу;

– міжнародну публікацію заявки Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) (у більшості випадків разом зі звітом про міжнародний пошук);

– проведення додаткового пошуку;

–проведення міжнародної попередньої експертизи Органом міжнародної  попередньої експертизи з подальшим наданням заявнику міжнародного попереднього висновку щодо патентоспроможності винаходу.

Дві останні стадії не є обов’язковими та проводяться на окреме прохання заявника.

По завершенні міжнародної фази заявнику необхідно у встановлені строки здійснити подальші дії в кожному національному (або регіональному) відомстві, у якому він бажає отримати патент на основі своєї міжнародної заявки. Національна фаза включає в себе подання заявником до цих відомств перекладів заявки на відповідні мови, сплату відповідного мита та зборів і подальший розгляд заявки в цих відомствах.

Слід зазначити, що результатом зарубіжного патентування за процедурою РСТ не є видача «міжнародного патенту». На національній фазі рішення про видачу (або про відмову у видачі) патенту приймається виключно національними чи регіональними відомствами.

Інформація стосовно строків переходу до національної фази, вимог національних відомств, а також стосовно розмірів зборів та умов для сплати представлена в Посібнику РСТ для заявника (PCT Applicant's Guide, Volume II (National Phase)), розміщеному на сайті ВОІВ.

Подання міжнародної заявки до відомства-одержувача здійснюється відповідно до РСТ й Інструкції до РСТ, а також згідно з Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель.

Обов’язки відомства-одержувача щодо прийняття міжнародних заявок в Україні, передбачені PCT, виконує Укрпатент.

Укрпатент є компетентним відомством-одержувачем для прийняття та реєстрації міжнародних заявок, якщо хоча б один із заявників є громадянином України або особою, яка проживає на її території, незалежно від того, є він заявником для всіх чи лише для деяких держав.

Фізична особа вважається громадянином України або особою, що проживає на її території, якщо вона є такою згідно із законодавством України. Будь-яку особу можна також уважати такою, що проживає в Україні, якщо вона є власником дійсного й ефективного промислового чи торгового підприємства в Україні. Будь-яку юридичну особу, якщо вона зареєстрована згідно із законодавством України як юридична особа, можна вважати громадянином України.

Відповідно до статті 3(2) PCT міжнародна заявка повинна містити заяву, опис винаходу, один чи декілька пунктів формули винаходу, одне чи декілька креслень (якщо це необхідно) і реферат.

Вимоги до заяви, опису винаходу, формули винаходу та креслень викладені відповідно в статтях 4, 5, 6 та 7 PCT й у правилах 4, 5, 6 та 7 Інструкції до PCT; вимоги до реферату викладені в правилі 8 Інструкції до PCT.

Усі елементи міжнародної заявки подаються до Укрпатенту на папері в трьох примірниках, кожен з яких має бути придатним для прямого репродукування.

Заява подається на бланку PCT/RO/101.

Бланк заяви PCT/RO/101 разом з поясненнями щодо його заповнення розміщено на сайті ВОІВ. Паперовий примірник бланку заяви можна безкоштовно отримати в Укрпатенті. Дані в заяві повинні бути надруковані. Заяву слід заповнювати, користуючись поясненнями до кожної графи її бланку.

Відповідно до статті 3(4)(i) PCT міжнародна заявка повинна бути складена встановленою мовою. В Україні міжнародна заявка може бути подана до відомства-одержувача російською або англійською мовою. Листування із заявником відомство-одержувач здійснює мовою міжнародної заявки.

Подаючи заявку до відомства-одержувача, заявник повинен зазначити свій вибір одного з компетентних Міжнародних пошукових органів, який має проводити міжнародний пошук щодо міжнародної заявки. Для проведення міжнародного пошуку щодо міжнародних заявок, які подаються до відомства-одержувача України, компетентними Міжнародними пошуковими органами є Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), Федеральна служба з інтелектуальної власності (Роспатент) та Європейське патентне відомство (ЄПВ).

У разі, якщо міжнародну заявку подано російською мовою, а в якості Міжнародного пошукового органу зазначено ЄПВ, заявнику необхідно протягом місяця від дати одержання заявки відомством-одержувачем надати її переклад англійською мовою для цілей пошуку.

Відповідно до статті 11 PCT відомство-одержувач встановлює дату міжнародного подання за датою одержання міжнародної заявки, якщо при її одержанні відомство приходить до висновку, що:

– заявник не позбавлений внаслідок громадянства або місця проживання права подання міжнародної заявки до відомства;

– міжнародна заявка складена встановленою мовою;

– міжнародна заявка містить принаймні таке: 

      згадку про те, що вона подається як міжнародна заявка; 

      зазначення принаймні однієї Договірної держави; 

      ім’я заявника, як установлено; 

      частину, яка зовні нагадує опис винаходу;

      частину, яка зовні нагадує пункт чи пункти формули винаходу.

Відповідно до статті 3(4)(ii) PCT міжнародна заявка повинна відповідати встановленим вимогам до оформлення міжнародної заявки. Вимоги до оформлення міжнародної заявки викладені в правилі 11 Інструкції до PCT.

Відповідно до статті 3(4)(iv) PCT подання кожної міжнародної заявки має супроводжуватися сплатою встановленого мита. Згідно з правилами 14, 15 та 16 Інструкції до РСТ заявнику необхідно сплатити: мито за пересилання заявки (на користь відомства-одержувача), міжнародне мито за подання (на користь Міжнародного бюро ВОІВ) та мито за пошук (на користь Міжнародного пошукового органу). Крім того, якщо в міжнародній заявці заявлено пріоритет попередньої заявки й заявник доручає відомству-одержувачу підготувати та направити пріоритетний документ до Міжнародного бюро ВОІВ, необхідно сплатити відповідний збір (правило 17.1(b) Інструкції до PCT). Зазначені мито та збори сплачуються на рахунки Укрпатенту.

Після одержання міжнародної заявки Укрпатент здійснює розрахунок мита та зборів і надсилає відповідне повідомлення заявнику із зазначенням строків сплати, переліку валют, у яких може бути сплачене мито та збори, і реквізитів для сплати.

Розміри мита та зборів

1. Міжнародне мито за подання  – 1 367 дол. США; додатково за кожний аркуш понад 30 – 15 дол. США.

Для заявників, які є фізичними особами, громадянами та резидентами України, а також країн, перелік яких розміщено на сайті ВОІВ, розмір мита за міжнародне подання зменшується на 90 %. Якщо заявників більше ніж один, кожен з них має відповідати зазначеним умовам.

2. Розмір мита за пошук залежить від зазначеного заявником Міжнародного пошукового органу, а саме:

– якщо міжнародний пошук проводитиметься в Укрпатенті, розмір мита становить 300 євро;

– якщо міжнародний пошук проводитиметься в ЄПВ, розмір мита становить 1 875 євро*.

* Для заявників, які є фізичними особами, громадянами та резидентами України, а також країн, перелік яких розміщено на сайті ЄПВ, розмір мита за пошук зменшується на 75 %. Якщо заявників більше ніж один, кожен з них має відповідати зазначеним умовам;

– якщо міжнародний пошук проводитиметься в Роспатенті:

для міжнародних заявок, які подані російською мовою – 6 750 рос. рублів;

для міжнародних заявок, які подані англійською мовою – 28 000 рос. рублів.

3. (код 14200) Збір за пересилання міжнародної заявки – 1 300 грн*.

4. (код 14300) Збір за підготовку та пересилання пріоритетного документа обсягом не більше ніж 30 аркушів – 400 грн*; додатково за кожний аркуш, починаючи з 31-го, – 5 грн*.

* У разі, коли заявником (заявниками) є винахідник (винахідники), зазначені збори сплачуються в розмірі 5 % від установленого розміру. У разі, коли заявником (заявниками) є неприбуткові установи та організації, зазначені збори сплачуються в розмірі 10 % від установленого розміру.

5. За переказ коштів, сплачених за п.п. 1 і 2, на рахунки відповідних Міжнародних органів  – 30 дол. США.

У разі сплати коштів за п.п. 1 та 2 в іншій валюті, ніж зазначено вище, збір за конвертацію – 0,8 % від сум, що підлягають конвертації.

Строки для сплати:

1. Збір за пересилання міжнародної заявки, мито за міжнародне подання та мито за пошук необхідно сплатити протягом одного місяця від дати одержання міжнародної заявки відомством-одержувачем.

2. Збір за підготовку та пересилання пріоритетного документа необхідно сплатити протягом 16 місяців від дати подання попередньої заявки.

Детальну інформацію щодо патентування за процедурою PCT розміщено на сайті ВОІВ.

9. Державне мито і збори

Строки та механізм сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи та корисні моделі, а також їх розміри визначено Порядком сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року №1716, (далі - Порядок).

Перелік і розміри зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи та корисні моделі, зазначені у Додатку до Порядку.

Згідно з Порядком збори за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, сплачуються на поточні рахунки закладу експертизи, уповноваженого Мінекономрозвитку. Таким закладом для проведення експертизи та інших дій, пов'язаних з правовою охороною на винаходи та корисні моделі визначено Укрпатентом.

Як сплачуються збори

• у гривнях: отримувач: Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент); ЄДРПОУ: 31032378; поточний рахунок: 26008020020371; банк одержувача: ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") м. Києва; код банка 322313. Фізичні особи, що постійно проживають за межами України, та юридичні особи з місцезнаходженням за межами України можуть сплачувати збори в іншій нижчезазначеній валюті за офіційним курсом Національного банку України на день сплати збору за такими реквізитами:

бенефіціар (кінцевий одержувач коштів) (beneficiary): Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент), вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна (State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute”, 1 Hlazunova str., Kyiv-42, 01601, Ukraine); рахунок бенефіціара (account – IBAN):

• у євро: 26008020020371/978,

• у доларах США: 26008020020371/840;

• у білоруських рублях: 26008020020371/933;

• у російських рублях: 26008020020371/643;

код бенефіціара: 31032378; банк бенефіціара: ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк"), вул. Антоновича, 127, м. Київ, 03150, Україна, код банку 322313 (JSC “The State Export-Import Bank of Ukraine” (Ukreximbank), 127 Antonovycha str., Kyiv, 03150, Ukraine, SWIFT: EXBSUAUX).

Під час сплати збору у реквізиті “призначення платежу” розрахункового документа зазначаються:

слово “збір”;

код збору та його вид (скорочено), визначені згідно з додатком до Порядку;

номер заявки на відповідний об’єкт інтелектуальної власності, наданий закладом експертизи, або, якщо цей номер заявнику не повідомлено, – порядковий номер заявки, визначений заявником під час подання заявки. У разі коли сплата збору стосується виданого патенту, замість номера заявки зазначається номер відповідного патенту;

у разі, коли збір сплачено від імені фізичної особи, що постійно проживає за межами України, або юридичної особи з місцезнаходженням за межами України, – двобуквений код її країни відповідно до стандарту ST.3 Всесвітньої організації інтелектуальної власності або міжнародного стандарту ISO 3166-1.

Порядковим номером заявки, визначеним заявником під час подання заявки, є номер, проставлений заявником під заголовком заяви про видачу патенту чи зазначений ним у супровідному листі до заявки.

Відповідно до пункту 5 Порядку документом про сплату збору вважається виписка з особового банківського рахунка закладу експертизи, яка в установленому порядку надходить до нього від обслуговуючого його банку. Тому, як правило, розрахунковий документ про сплату збору на паперовому носії не потрібно додавати до відповідної заявки, клопотання, заперечення тощо або подавати до закладу експертизи як доказ сплати збору за публікації про видачу патенту. Виключення з цього правила передбачені пунктами 5 і 6 Порядку.
Крім того, з метою забезпечення виконання вимог пункту 8 Порядку щодо обліку коштів, розрахунковий документ на паперовому носії необхідно додати до відповідної заявки, клопотання, заперечення тощо у разі сплати збору в іноземній валюті фізичною особою, що постійно проживає за межами України, чи юридичною особою з місцезнаходженням за межами України.

До суми збору не включається вартість послуг, пов'язаних з його сплатою.

Документ про сплату збору слід подавати за адресою: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна.

До відома заявників:

Згідно з пунктом 3 Порядку у разі коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) відповідного патенту є винахідник (винахідники) винаходу чи корисної моделі, кожен збір за дії, пов'язані з охороною прав на ці об'єкти, за винятком зборів за кодами 13300, 13400, 22200, 22400, 32100 і 32300, сплачується у розмірі 5 відсотків установленого розміру.

Відповідно до пункту 3-1 Порядку у разі коли заявником (заявниками) чи власником (власниками) патенту на винахід (корисну модель) є неприбуткові установи та організації, кожен збір за дії, пов'язані з охороною прав на винахід (корисну модель), за винятком зборів за кодами 13300, 13400 і 13500, сплачується у розмірі 10 відсотків установленого розміру.

У разі застосування положень пункту 3-1 Порядку у відповідній заявці на об’єкт інтелектуальної власності, клопотанні, запереченні, заяві зазначається документ (закон, статут тощо), на підставі якого заявник або власник патенту на винахід (корисну модель) є неприбутковою установою чи організацією.

Мінекономрозвитку та заклад експертизи можуть вимагати надання копії такого документа чи засвідченого нотаріально витягу з нього, якщо є обґрунтовані сумніви у достовірності посилання на цей документ, або в порядку вибіркового контролю.

Якщо Порядком та додатком до Порядку передбачено декілька підстав для зменшення та/або збільшення розміру певного збору, обирається одна з усіх наявних підстав.

Як сплачується мито

Державне мито за видачу патенту України на винаходи та корисні моделі сплачується на підставі Декрету Кабінету Міністрів України „Про державне мито” від 21 січня 1993 р. № 7-93:
- фізичною (юридичною) особою, яка постійно проживає (знаходиться) в Україні у розмірі 17 гривень на рахунок:

Отримувач коштів: УК у Печер. р-ні/Печерс. р-н/22090300

Код отримувача: 38004897

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Рахунок отримувача: 31414701026007

Код банку отримувача: 899998.

- фізичною (іноземною юридичною особою), яка постійно проживає (знаходиться) за межами України, – у розмірі 100 доларів США;

- фізичною (юридичною) особою, яка постійно проживає (знаходиться) на території Республіки Бєларусь, у доларах США або еквівалент у білоруських рублях за офіційним курсом Національного банку України на день сплати мита;
- фізичною (юридичною) особою, яка постійно проживає (знаходиться) на території Російської Федерації, у доларах США або еквівалент у російських рублях за офіційним курсом Національного банку України на день сплати мита за такими реквізитами:

Одержувач коштів (beneficiary):

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, Україна (Department of Finance of the Executive Board of the Kyiv City Council (Kyiv City State Administration), 36, Khreschatyk str., Kyiv, Ukraine, 01044)

Код отримувача: 02317474

Банк отримувача: Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», Київ, Україна

Рахунок отримувача:

у доларах США – 25420010092523/840

у білоруських рублях – 25420010092523/933

Код банку отримувача: 322313

SWIFT: EXBS UA UX.

У розрахунковому документі про сплату мита в роз’яснювальній інформації реквізиту “призначення платежу” зазначається: “державне мито за видачу патенту на винахід або корисну модель, за заявкою № _____”. Документ про сплату державного мита (оригінал) необхідно надати на адресу Укрпатенту для видачі патенту на винахід або корисну модель. Відповідно до статті 22 Закону України якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу патенту документи про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікації про видачу патенту до закладу експертизи не надійшли, державна реєстрація патенту не здійснюється, а заявка вважається відкликаною.

Строк надходження цих документів продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

10. Як одержати європейський патент

Як одержати європейський патент. Посібник для заявників

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2