Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Документи
Положення про наукову раду з туризму та курортів, затверджене наказом Мінекономрозвитку від 25.04.2016 № 733
14.04.2017 | 15:51

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

25.04.2016 № 733

ПОЛОЖЕННЯ

про наукову раду з туризму та курортів
 

1. Загальні положення

1.1 Наукова рада з туризму та курортів (далі – Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Мінекономрозвитку, утвореним з метою розгляду наукових рекомендацій та проведення консультацій з формування та реалізації державної політики у сфері туризму та курортів.

1.2 Рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.3 Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Мінекономрозвитку та цим Положенням.

2. Основні завдання Ради

2.1. Основними завданнями Ради є надання Мінекономрозвитку пропозицій та рекомендацій щодо:

формування та реалізації державної політики у сфері туризму та курортів;

визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень у сфері туризму та проведення науково-дослідних робіт у цій сфері;

організації наукових досліджень з метою розширення курортного потенціалу держави та підвищення ефективності його використання;

сприяння підвищенню результативності науково-дослідних робіт у сфері туризму та курортів, практичного застосування отриманих результатів;

розгляду проектів стандартів, технічних регламентів, норм і правил, гармонізованих з відповідними міжнародними стандартами, інших законодавчих і нормативних актів у сфері туризму та курортів;

покращення рівня професійної підготовки фахівців туристичної сфери, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

проведення аналізу маркетингових досліджень у сфері туризму та курортів, моніторингу наукових досліджень у сфері туризму та надання аналітичних висновків;

науково-технічних і фінансово-економічних обґрунтувань здійснення заходів у сфері туризму та курортів та прогнозування розвитку туристичної інфраструктури в регіонах.

2.2. Рада відповідно до її повноважень має право:

співпрацювати з науково-технічними радами інших центральних органів виконавчої влади, організаціями та установами з питань реалізації державної політики у сфері туризму та курортів;

вивчати світовий досвід з питань, що належать до компетенції Ради, розробляти пропозиції щодо його запровадження в Україні та здійснювати міжнародне наукове співробітництво у сфері туризму та курортів;

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформаційні, аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

утворювати в разі потреби постійні або тимчасові експертні та робочі групи із залученням представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ і громадських організацій (за згодою їх керівників) з метою підготовки пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері туризму та курортів;

організовувати проведення конференцій, симпозіумів, нарад та семінарів з питань, що належать до компетенції Ради.

3. Склад Ради

3.1. Керівництво роботою Ради здійснює її голова.

3.2. Склад Ради формується з посадових осіб Мінекономрозвитку, центральних органів виконавчої влади, представників наукових організацій та установ, вищих навчальних закладів, провідних фахівців та науковців у сфері туризму та курортів (за згодою).

3.3. Голова Ради забезпечує виконання її завдань, визначених цим Положенням.

3.4. У структурі Ради можуть утворюватися секції відповідно до напрямів її діяльності.

3.5. Для участі у засіданнях Ради можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

4. Організація роботи Ради

4.1. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться не рідше ніж два рази на рік відповідно до затверджених головою Ради планів роботи на рік. За рішенням голови Ради може бути скликано позачергове засідання.

4.2. Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

4.3. Засідання Ради веде голова, а в разі його відсутності – заступник голови Ради.

4.4. Рішення Ради приймаються у вигляді пропозицій та рекомендацій з питань, що належать до її компетенції, простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні.

4.5. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

4.6. Рішення Ради фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та доводиться до відома її членів.

4.7. Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти свою окрему думку в письмовій формі, що додається до протоколу засідання.

4.8. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

4.9. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснює департамент туризму та курортів.

 

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2