Головна / Діяльність / Регулювання товарного біржового ринку / Нормативно-правові акти з питань регулювання товарного біржового ринку
Меню

КОНКУРСНІ ВИМОГИ, затверджені наказом Мінекономрозвитку від 19.06.2012 № 723, за реєстр. в Мін'юсті 27.06.2012 № 1073/21385 "Про затвердження Конкурсних вимог щодо відбору товарних бірж (електронних біржових майданчиків) для організації та проведення електронних біржових торгів з купівлі-продажу вугільної продукції"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

    розвитку і торгівлі України

 

    19 червня 2012 року № 723

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

«27» червня 2012 року за

№ 1073/21385

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНІ ВИМОГИ

 

щодо відбору товарних бірж (електронних біржових майданчиків)

 

для організації та проведення електронних біржових торгів

 

з купівлі-продажу вугільної продукції

 

 

І. Загальні положення

 

 

1.1. Ці Конкурсні вимоги визначають порядок та критерії відбору електронних біржових майданчиків для здійснення електронних біржових торгів з купівлі-продажу вугільної продукції (далі – товарні біржі).

 

1.2. У цих Конкурсних вимогах терміни вживаються в такому значенні:

 

електронний біржовий майданчик – товарна біржа, яка утворена і здійснює свою діяльність відповідно до Закону України “Про товарну біржу”, Господарського кодексу України, правил біржової торгівлі, має програмно-технічні можливості для організації та проведення електронних біржових торгів, забезпечує гарантію виконання зобов’язань за біржовими угодами та контроль за їх виконанням;

 

електронні біржові торги – торги в електронній формі, які організовує та проводить товарна біржа відповідно до правил біржової торгівлі та за якими  учасниками біржових торгів  надаються електронні документи з  додержанням вимог законодавства України, що регулює обіг електронних документів та використання електронного цифрового підпису.

 

1.3. Товарна біржа відповідно до правил біржової торгівлі оприлюднює інформацію про результати біржових торгів на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

 

 

ІІ. Конкурс з відбору товарних бірж (електронних біржових

 

майданчиків) для організації та проведення електронних біржових

 

торгів з купівлі-продажу вугільної продукції

 

 

2.1. Для організації та проведення електронних біржових торгів з купівлі-продажу вугільної продукції Міністерство економічного розвитку і торгівлі України  проводить конкурс з відбору товарних бірж (електронних біржових майданчиків).

 

Конкурс проводиться не рідше ніж один раз на три роки. Підставами для проведення позачергового конкурсу є зменшення до однієї товарної біржі їх кількості в переліку товарних бірж, які мають право на організацію та проведення електронних біржових торгів з купівлі-продажу вугільної продукції.

 

2.2. Для проведення конкурсу Міністерство економічного розвитку і торгівлі України утворює конкурсну комісію з відбору товарних бірж (електронних біржових майданчиків) для організації та проведення електронних біржових торгів з купівлі-продажу вугільної продукції (далі – комісія) у складі не менше п’яти осіб, з яких одна особа є представником Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.                                                             

 

2.3. Персональний склад комісії та положення про неї затверджуються Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

 

2.4. Оголошення про проведення конкурсу не пізніше ніж за 15 днів до початку конкурсу опубліковується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України і містить такі відомості:

 

мета проведення конкурсу;

 

дата, час і місце проведення конкурсу;

 

строк прийняття документів;

 

критерії відбору;

 

адреса, за якою подаються документи;

 

номери телефонів для довідок з питань проведення конкурсу.

 

2.5. У конкурсі можуть брати участь товарні біржі, які утворені, здійснюють свою діяльність відповідно до Законів України “Про товарну біржу”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронний цифровий підпис”, Господарського кодексу України і подали до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України заявку на участь у конкурсі із зазначенням найменування, місцезнаходження біржі, складу посадових осіб (прізвище, ініціали, посада), а також номерів контактних телефонів.

 

До заявки додаються:

 

1) копії установчих документів, засвідчені в установленому законодавством порядку;

 

2) копії балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік з відповідною відміткою органу статистики;

 

3) правила біржової торгівлі та витяг із протоколу загальних зборів (зборів учасників) про їх затвердження, завірені підписом керівника товарної біржі,  скріпленим печаткою біржі;

 

4) довідка про технічні можливості торгових систем для забезпечення організації та проведення електронних біржових торгів, яка містить інформацію про:

 

кількість, обсяг біржових угод, укладених протягом року, що передує даті подання заявки на конкурс, та протягом звітного року на дату подання заявки на конкурс;

 

наявність торгових систем, програмно-апаратних комплексів, систем електронного документообігу та електронного цифрового підпису, які використовуються товарною біржею для проведення біржових торгів в електронній формі на постійній основі;

 

наявність:

 

електронної пошти та власного веб-сайту (із зазначенням їх адрес) в Інтернеті;

 

спеціалістів, які отримали кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань фінансового моніторингу;

 

розмір плати за послуги та розмір біржових зборів окремо щодо кожного виду біржових операцій за останній рік відповідно до правил біржової торгівлі (у гривнях);

 

системи збору, оброблення і розповсюдження інформації, пов’язаної з обігом біржових товарів, визначені та закріплені в документах товарної біржі;

 

5) довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів;

 

6) довідка про наявність/відсутність  заборгованості із заробітної плати;

 

7) довідка  про  відсутність  розпочатої  процедури  банкрутства стосовно біржі,

 

видана державним органом з питань банкрутства;

 

8) інформація в довільній формі щодо стратегії діяльності товарної біржі в короткостроковій перспективі;

 

9) презентація в паперовій формі щодо організації та проведення товарною біржею електронних біржових торгів.

 

2.6. Заявка на участь у конкурсі подається до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в запечатаному конверті із зазначенням найменування та місцезнаходження товарної біржі, коду за ЄДРПОУ, поточного рахунка та опису доданих документів.

 

Подані до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України документи реєструються секретарем комісії в спеціальному журналі за датою їх реєстрації в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, а в разі подання їх нарочним – за датою їх вручення секретарю комісії, що завіряється підписом уповноваженої особи товарної біржі в спеціальному журналі.

 

На письмовий запит товарної біржі комісія підтверджує протягом двох робочих днів із дня його отримання факт надходження заявки товарної біржі із зазначенням дати та часу надходження.

 

Товарна біржа може відкликати подану заявку до закінчення строку прийняття Міністерством економічного розвитку і торгівлі України заявок.

 

Заявки на участь у конкурсі, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

 

2.7. Комісія протягом 10 робочих днів з дня закінчення строку, установленого для подання заявки на участь у конкурсі:

 

1) приймає за результатами розгляду поданих відповідно до пункту 2.5 цього розділу документів рішення стосовно участі товарної біржі в конкурсі з урахуванням того, що до участі в конкурсі не допускаються товарні біржі, які:

 

подали документи не в повному обсязі або такі, що оформлені з порушенням установлених вимог;

 

подали документи,  що не відповідають законодавству України, яке регулює відносини щодо торгівлі товарними ресурсами і яке регулює обіг електронних документів та використання електронного цифрового підпису;

 

визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

 

розпочали процедуру припинення юридичної особи;

 

мають заборгованість із заробітної плати, сплати податків та зборів;

 

не відповідають вимогам, визначеним у підпункті 4 пункту 2.5  цього розділу;

 

2) визначає товарні біржі, які допущені до участі в конкурсі, документи яких відповідають критеріям конкурсу.

 

2.8. Основними критеріями визначення переможців конкурсу є:

 

зареєстрований і фактично сплачений статутний капітал;

 

технічні можливості торгових систем, програмно-апаратних комплексів;

 

досвід роботи товарної біржі з організації та проведення електронних біржових торгів;

 

розмір плати за послуги та розмір біржових зборів окремо щодо кожного виду біржових операцій за останній рік відповідно до правил біржової торгівлі (у гривнях).

 

2.9. Комісія присвоює кожному критерію зважений коефіцієнт від 0 до 1 та оприлюднює їх в оголошенні про проведення конкурсу.

 

Сума зважених коефіцієнтів за критеріями не перевищує 1.

 

2.10. Під час проведення засідання члени комісії оцінюють кожну товарну біржу окремо шляхом присвоєння за визначеними критеріями балів від 0 до 10, множення присвоєного бала на відповідний зважений коефіцієнт окремо за кожним критерієм та додавання одержаних показників.

 

За результатами проведення оцінювання товарної біржі члени комісії, які беруть участь у засіданні, заповнюють та підписують бланк оцінювання біржі і передають його секретареві комісії.

 

Секретар комісії після перевірки розрахунків у бланках оцінювання товарної біржі додає бали за кожною товарною біржею, нараховані членами комісії, складає і підписує звіт про оцінювання товарної біржі за встановленою комісією формою, який разом із зазначеними бланками подає комісії для розгляду та визначення переможця конкурсу.

 

Заповнені бланки та звіти про оцінювання товарної біржі зберігаються в установленому порядку разом з іншими документами, пов’язаними з проведенням конкурсу, у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

 

2.11. За результатами розгляду даних, наведених у бланках та звітах про оцінювання товарних бірж, комісія визначає переможцями конкурсу товарні біржі, які набрали 7 і більше балів.

 

У разі рівної кількості балів у кількох товарних бірж комісія розглядає дані, наведені у бланках оцінювання товарних бірж, і пропонує визначити переможцями конкурсу товарні біржі, які набрали найбільшу кількість балів за зваженими коефіцієнтами з найбільшим значенням.

 

2.12. У разі незгоди з результатами конкурсу товарна біржа,  що в установленому порядку подала заявку на участь у конкурсі, має право оскаржити це рішення у судовому  порядку.

 

2.13. Конкурс оголошується комісією таким, що не відбувся, у разі, коли до участі в конкурсі допущено менше ніж дві товарні біржі.

 

Оголошення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

2.14. Рішення комісії про визначення товарних бірж переможцями в триденний строк оформляється протоколом, який підписують голова і секретар комісії, та доводиться до відома товарних бірж у письмовій формі.

 

Інформація про результати конкурсу оприлюднюється у п’ятиденний строк на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та в письмовій формі надсилається товарним біржам, що подали заявки на участь у конкурсі.

 

2.15. За результатами конкурсу товарні біржі, визнані переможцями, протягом трьох місяців з дати оприлюднення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України інформації про результати конкурсу проводять тестові електронні біржові торги з купівлі-продажу вугільної продукції.

 

Про дату проведення тестових електронних біржових торгів товарні біржі повідомляють Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за 15 робочих днів до початку їх проведення.

 

Про результати проведення тестових електронних біржових торгів (розмір лота, кількість, вартість, обсяг біржових операцій, склад учасників біржових торгів за кожною біржовою угодою окремо) товарні біржі повідомляють Міністерство економічного розвитку і торгівлі України протягом двох робочих днів від дати їх завершення.

 

2.16. За результатами проведення товарними біржами тестових електронних біржових торгів з купівлі-продажу вугільної продукції такі біржі включаються Міністерством економічного розвитку і торгівлі України до переліку товарних бірж, на яких буде здійснюватися торгівля вугільною продукцією.

 

2.17. Товарні біржі, включені до переліку товарних бірж, на яких буде здійснюватися торгівля вугільною продукцією, подають до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України інформацію за результатами проведення електронних біржових торгів у порядку, встановленому в абзаці третьому  пункті 2.15 цього розділу.

 

2.18. За недотримання цих Конкурсних вимог та правил біржової торгівлі товарні біржі виключаються з переліку товарних бірж, на яких буде здійснюватися торгівля вугільною продукцією. Рішення про виключення товарної біржі з переліку товарних бірж, на яких буде здійснюватися торгівля вугільною продукцією, приймається Конкурсною комісією на підставі результатів розгляду звернень або скарг, які надійшли до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо товарної біржі. Про рішення щодо виключення з переліку товарних бірж, на яких буде здійснюватися торгівля вугільною продукцією, товарна біржа повідомляється письмово. У разі незгоди з рішенням Конкурсної комісії щодо виключення товарної біржі з переліку товарних бірж, на яких буде здійснюватися торгівля вугільною продукцією, товарна біржа має право оскаржити це рішення у судовому порядку.

 

2.19. Перелік товарних бірж, на яких буде здійснюватися торгівля вугільною продукцією, і виключення з цього переліку оприлюднюються на офіційному веб-сайті  Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту

 

фінансової політики                                                                                      С. В. Чекашкін

 

 

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json